Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Internetowy sklep www.biger.pl prowadzony jest przez Centrum Drewna i Ociepleń BIGERSp.z o.o., wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS: 0000327714, kapitał zakładowy: 600 000,00 zł w całości wpłacony, numer NIP: 6312429816, numer REGON: 278304339, adres korespondencyjny:
BIGER Sp. z o.o., ul. Traugutta 14, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Sprzedającym.
2. Definicje:
Dni robocze sklepu – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do soboty,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
Sklep stacjonarny – sklep BIGER Drewno i Materiały Budowlane znajdujący się przy ul. Traugutta 14, 44-100 Gliwice;
Sklep internetowy – prowadzony przez BIGER Drewno i Materiały Budowlane sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.biger.pl ;
Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego;
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący z BIGER Sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego Biger Sp. z o.o.
Kupujący – Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży.


§2 WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Internetowy sklep http://www.biger.pl/ służy do dokonywania zakupów oryginalnych
produktów prezentowanych na stronie www za pośrednictwem sieci Internet.
2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
3. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać
w języku polskim.
4. Wszystkie ceny w http://www.biger.pl/ wyrażone są w polskich złotych .
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, bez uprzedniego informowania o tym Kupującego.
6. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie http://www.biger.pl/ , wybór formy płatności, przesłanie zamówienia oraz otrzymanie potwierdzenia złożenia zamówienia.
7. Kupujący przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zlecenia.
8. Otrzymanie przez http://www.biger.pl/ każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefonicznie przez Sprzedającego.
9. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia
zamówienia. O odmowie przyjęcia zamówienia Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego.
10. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego
o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego, jest chwilą zawarcia umowy sprzedaży
11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 17 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
12. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia
faktury VAT. Dokument sprzedaży - paragon lub faktura VAT, stanowi umowę kupna sprzedaży.
13. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu
i akceptuje jego postanowienia.


§3 WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI


1. Przewidywany termin realizacji dostawy określony jest w opisie indywidualnie przy każdym produkcie. W przypadku jeśli zamówiony towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym nowym czasie dostawy. W razie braku akceptacji nowego terminu dostawy lub nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
2. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia dostaw wynikłe nie z jego winy,
w szczególności za opóźnienia wynikłe z winy producenta lub firmy kurierskiej.
3. Zapłata za towar może nastąpić za pomocą przelewu bankowego,kartą debetową, kredytową, za pobraniem.
4. Kwota możliwa do realizacji w opcji "za pobraniem" to maksymalnie wartość 70% całego
zamówienia. Pozostałe 30% wartości zamówienia Kupujący zobowiązany jest wpłacić
w charakterze zaliczki za pomocą przelewu bankowego. Zaksięgowanie zaliczki jest warunkiem koniecznym do uruchomienia wysyłki zamówienia.
5. Towary są dostarczane pod adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem firmy
kurierskiej.
6. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Kupującego. Ceny te określone są przy każdym zamówieniu indywidualnie. Koszt dostawy jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany Kupującemu.
7. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej oraz Prawie Przewozowym.
8. Kupujący ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbioru można dokonać w sklepie stacjonarnym w dni robocze sklepu, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej sklepu, po potwierdzeniu przez Sprzedającego terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

§4 UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO

1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów,
w wyjątkiem kosztów o których mowa poniżej,
w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru (przez konsumenta lub osobę wskazaną przez konsumenta), a w przypadku umowy, która:
a) Obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) Polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia
w posiadanie pierwszej z rzeczy.
2. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do BIGER Sp. z o.o., przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie konsumenta
o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Sklepu stacjonarnego.
3. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane
w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi. Jeżeli kupujący złożył oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zanim BIGER Sp. z o.o. przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4. Konsument ma obowiązek zwrotu towarów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
5. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy towaru do sklepu ponosi konsument.
6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) W której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) W której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze towaru;
c) W której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
d) W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
4.Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym,
nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów. Zwrot należności za zwrócone towary, po potrąceniu kosztów przesyłki, nastąpi na wskazane przez Państwa konto bankowe. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.

§5 REKLAMACJE

1. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien sprawdzić brak uszkodzeń w obecności kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.
2. Towary sprzedawane w http://www.biger.pl/ są fabrycznie nowe i objęte gwarancjami
producentów.
3. Warunki gwarancji są uregulowane w dostarczanych każdorazowo wraz produktem dokumentach gwarancyjnych.
4. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z http://www.biger.pl/ za pośrednictwem
e-maila z opisem i zdjęciami wady. Kupujący otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z uszkodzonym towarem.
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki
reklamowanego towaru.
6. Odpowiedzialność sprzedawcy ograniczona jest do wysokości ceny towaru.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator”)
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO) jest Sprzedający - BIGER Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, adres: 44-100 Gliwice, ul. Traugutta 14.
2. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedający”)
w rozumieniu przepisów RODO jest Sprzedający.
3. Dane osobowe Kupujących, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu - są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej
z Kupującym umowy sprzedaży, w szczególności przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, również w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych
w Regulaminie.
4. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Internetowej Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) przetwarzane są wyłącznie
w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Internetowej Sklepu.
5. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli. Usługodawca może udostępnić takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli.
6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez wcześniejszej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji oraz obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów,
w tym:
a. w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;
b. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Kupującemu;
c. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu;
d. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 5 – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;
10. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym, dobrowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
11. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Internetowy sklep http://www.biger.pl/ zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia, publikując zmiany na stronach internetowych Sklepu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także
usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres sklepu. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl